Chi tiết bài viết

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU GIẢI MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

 

ĐIỀU LỆ GIẢI BOWLING

MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

 

NỘI DUNG MASTER

VÔ ĐỊCH : 60,000,000 VND + CUP

 

Á QUÂN 1 : 25,000,000 VND + CUP

 

Á QUÂN 2 : 15,000,000 VND + CUP

 

HẠNG TƯ : 8,000,000 VND

 

HẠNG NĂM : 6,000,000 VND

 

HẠNG SÁU : 4,000,000 VND

 

HẠNG BẢY : 3,000,000 VND

 

HẠNG TÁM : 2,000,000 VND

 

HẠNG CHÍN : 1,000,000 VND

 

HẠNG MƯỜI : 1,000,000 VND

 

HẠNG 11 : 1,000,000 VND

       HẠNG 12 : 1,000,000 VND

  1. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC

 Nhằm duy trì và phát triển câu lạc bộ bowler club của trung tâm bowling và tạo cảm hứng cho các VĐV luyện tập, giao lưu cọ xát và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau theo tinh thần thể thao cao thượng…

B. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU

1. Nội dung thi đấu:

 Các VĐV sẽ thi đấu nội dung đơn, đồng đội đôi, và Master.

2. Thời gian thi đấu:

Giải sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 28/01/2021 đến 30/01/2021.

3. Đối tượng thi đấu:

Dành cho tất cả hội viên các câu lạc bộ bowling trên địa bàn Tp. HCM và các tỉnh thành trong cả nước.

4. THỂ THỨC THI ĐẤU : CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN SẼ THI ĐẤU 3 NGÀY :

Ngày1: 28/01/2021 lúc 18h30, các VĐV sẽ thi đấu nội dung đơn 8 games với mức dầu số 1. Căn cứ trên tổng điểm của 8 games cộng điểm chấp để xếp hạng cho các VĐV.

Ngày 2: 29/01/2021 lúc 18h30, các VĐV sẽ thi đấu nội dung đồng đội đôi. Mỗi thành viên của Đội sẽ thi đấu 6 games với mức dầu số 2, căn cứ trên tổng điểm 12 games cộng điểm chấp để xếp hạng cho các đội ( lưu ý : các VĐV phải đăng ký đội của mình trước với Ban tổ chức)

Ngày 3: 30/01/2021 lúc 13h00, vòng CK Master, 28 VĐV có thành tích cá nhân cao nhất của ngày 1 và ngày 2 và 4 VĐV của vòng DESPERADO + điểm chấp cao nhấtn sẽ bước vào vòng CK Master.  Trong trường hợp có VĐV nằm trong top 32 không tham dự vòng CK Master Ban tổ chức sẽ mời VĐV dự bị sao cho đủ 32 VĐV. Tại vòng chung kết Master, các VĐV sẽ thi đấu 8 games với 4 game mức dầu số 1 và 4 game với mức dầu số 2. Căn cứ vào 8 games cộng điểm chấp, Ban tổ chức sẽ lấy 8 VĐV có thứ hạng cao nhất vào thi đấu vòng chung kết bậc thang.

 

VÒNG CHUNG KẾT BẬC THANG

TRẬN THỨ NHẤT

VĐV có vị trí thứ sáu, bảy, tám sẽ thi đấu 1 game. VĐV có điểm cao nhất sẽ giành quyền vào thi đấu trận thứ hai. ( VĐV thứ 6 được chọn dầu )

TRẬN THỨ HAI

VĐV có điểm cao nhất tại trận thứ nhất sẽ cùng 2 vận động viên có vị trí thứ tư và thứ năm thi đấu 1 game.(VĐV thứ 4 sẽ chọn dầu ) VĐV có điểm cao nhất sẽ dành quyền vào đấu trận thứ ba.

TRẬN THỨ BA

VĐV có điểm cao nhất tại trận thứ hai sẽ cùng 2 VĐV có vị trí thứ hai và thứ ba thi đấu 1 game.( VĐV thứ 2 chọn dầu ) VĐV có điểm cao nhất sẽ dành quyền vào thi đấu trận thứ tư.

TRẬN THỨ TƯ

VĐV có điểm cao nhất tại trận thứ ba sẽ thi dấu trực tiếp tranh chức vô địch cùng VĐV có vị trí thứ nhất ( VĐV thứ nhất chọn dầu ) theo thể thức 1 game cộng thêm sau đây:

Tại game thi đấu thứ nhất nếu VĐV có vị trí thứ nhất thắng, đương nhiên VĐV có vị trí thứ nhất đó trở thành nhà vô địch của giải.Trường hợp VĐV có vị trí thứ nhất thua tại game thi đấu đầu tiên này thì sẽ phải thi đấu thêm 1 game dứt điểm và VĐV nào có điểm cao hơn sẽ trở thành nhà vô địch của giải. Trường hợp hai VĐV bằng điểm nhau ở game thi đấu dứt điểm này thì VĐV nào có điểm chấp ít hơn sẽ là nhà vô địch của giải.

Lưu ý : Thể thức thi đấu của các trận thứ nhất và thứ hai và thứ ba với mục đích nhằm tìm kiếm VĐV hay nhất để bước vào vòng đối đầu trực tiếp với VĐV có vị trí cao hơn của vòng chung kết.Các VĐV thua cuộc tại các trận thứ nhất, thứ hai và thứ ba chỉ có thể xuống một bậc thứ hạng so với vị trí tại vòng chung kết trước khi vào thi đấu tại vòng chung kết bậc thang này mà thôi.( Ví dụ : VĐV có vị trí thứ tư khi thua cuộc tại trận thứ hai sẽ trở thành VĐV hạng năm của giải).Như vậy là một VĐV muốn vượt lên hai hạng chỉ khi VĐV đó tiếp tục vượt qua trận thi đấu kế tiếp. Nói tóm lại, ở trận thi đấu thứ nhất và thứ hai và thứ ba chỉ để quyết định xem VĐV nào sẽ được tiếp tục tiến thêm vào vòng thi đấu tiếp theo mà thôi.

 

  1. LỆ PHÍ THI ĐẤU

ĐĂNG KÝ THAM DỰ : 200,000 Đồng (các VĐV đăng ký trước ngày 22/01/2021, tặng 3 free game)

LỆ PHÍ THI ĐẤU :

Ngày 1, nội dung đơn :1,800,000 Đồng/8 games

Ngày 2, nội dung đôi :2,800,000 Đồng/đội/12 games

Ngày 3, CK Master :1,000,000 Đồng/8 games

Vòng Desperado : 400.000 đồng

 

  1. ĐIỂM CHẤP

ĐIỂM TB

ĐIỂM CHẤP

ĐIỂM TB

ĐIỂM CHẤP

201 Trở lên

0

175-177

17

199 -200

1

172 -174

19

196 -198

3

169 -171

21

193-195

5

166 -168

23

190 -192

7

163 -165

25

187-189

9

159 -162

27

184 -186

11

156 -158

29

181 -183

13

153 -155

30

178 -180

15

152 trở xuống

31

 

VĐV NỮ CỘNG THÊM : 7 PINS

VĐV TRÊN 50 TUỔI CỘNG THÊM : 5 PINS

VĐV TRÊN 60 TUỔI CỘNG THÊM : 7 PINS

VĐV NỮ TRÊN 60 TUỔI CỘNG THÊM : 10 PINS

LƯU Ý : ĐIỂM CHẤP TRÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VÒNG LOẠI VÀ VÒNG CHUNG KẾT 8 GAME. VÒNG CKBT = ĐC *

70% ( ĐIỂM VĐV NỮ VÀ VĐV LỚN TUỔI VẪN GIỮ NGUYÊN)

 

  1. GIẢI THƯỞNG CHUNG CUỘC

NỘI DUNG ĐƠN

HẠNG NHẤT : 4,000,000 VND + HCV

HẠNG NHÌ : 2,000,000 VND + HCB

HẠNG BA : 1,500,000 VND + HCĐ

HẠNG TƯ : 800,000 VND

HẠNG NĂM : 600,000 VND

HẠNG SÁU : 8 FREE GAMES

HẠNG BẢY : 7 FREE GAMES

HẠNG TÁM : 6 FREE GAMES

 

NỘI DUNG ĐÔI

HẠNG NHẤT : 5,000,000 VND + HCV

HẠNG NHÌ : 3,000,000 VND + HCB

HẠNG BA : 2,000,000 VND + HCĐ

HẠNG TƯ : 1,000,000 VND

HẠNG NĂM : 10 FREE GAMES

HẠNG SÁU : 8 FREE GAMES

HẠNG BẢY : 5 FREE GAME

 

 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ñieàu 1. Giôø thi ñaáu:

1. Giôø thi ñaáu chính thöùc cuûa giaûi seõ caên cöù theo ñoàng hoà cuûa Trung Taâm Bowling Megabowl.

2. Caùc VÑV tham döï giaûi phaûi ñaêng kyù hieän dieän 30 phuùt tröôùc giôø thi ñaáu chính thöùc. 3. Caùc VÑV khoâng ñaêng kyù hieän dieän ñuùng theo qui ñònh seõ bò loaïi khoûi giaûi.

Ñieàu 2. Game thi ñaáu bò giaùn ñoaïn:

1. Trong tröôøng hôïp game thi ñaáu bò giaùn ñoaïn vì baát cöù lyù do naøo taïi lane, BTC coù theå chæ ñònh lane thi ñaáu khaùc ñeå hoaøn taát game thi ñaáu töø oâ ñieåm bò giaùn ñoaïn.

2. Trong tröôøng hôïp bò maát ñieåm vì söï coá maø khoâng theå laáy laïi ñieåm cuõ, VÑV seõ phaûi thi ñaáu laïi game môùi. Tuy nhieân taát caû ñieåm soá cuûa caùc game hoaøn taát tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc ghi vaøo phieáu ñieåm seõ vn ñöôïc giöõ nguyeân.

Ñieàu 3. Thi ñaáu sai lane:

1. Khi VÑV thi ñaáu sai lane vaø loãi ñöôïc phaùt hieän tröôùc khi ñoái phöông neùm banh, ñieåm ñoù seõ bò huûy boû vaø VÑV phaûi ñaùnh laïi theo ñuùng lane qui ñònh.

2. Neáu loãi khoâng ñöôïc phaùt hieän sau khi VÑV khaùc ñaõ neùm tieáp, ñieåm ñoù seõ ñöôïc tính vaø VÑV naøy phaûi thi ñaáu caùc khung tieáp theo ñuùng lane qui ñònh.

Ñieàu 4. Kieåm tra ñieåm:

1. Moãi VÑV coù traùch nhieäm kieåm tra söï chính xaùc cuûa ñieåm soá moãi game thi ñaáu baèng caùch kyù xaùc nhaän vaøo phieáu ghi ñieåm. Sau khi kyù teân xaùc nhaän ñieåm soá ñöôïc coi laø chính thöùc.

2. Trong tröôøng hôïp maùy baùo ñieåm sai, chæ coù troïng taøi do BTC chæ ñònh môùi coù quyeàn söùa ñieåm treân maùy.

Ñieàu 5. Ñaêng kyù banh vaø truaát quyeàn thi ñaáu:

1. Taát caû caùc banh söû duïng trong caùc cuoäc thi ñaáu phaûi ñöôïc ñaêng kyù vôùi BTC vaø phaûi ñöôïc xaùc nhaän laø hôïp leä veà troïng löôïng vaø caùc tieâu chuaån khaùc (theo quy ñònh cuûa WTBA & FIQ). Nhieäm vuï cuûa caùc VÑV laø ñaûm baûo taát caû caùc banh maø hoï söû duïng ñaõ ñöôïc xaùc nhaän hôïp leä

2. Caùc VÑV khoâng ñöôïc duøng caùt hoaëc baát kyø dung dòch hoaëc hoùa chaát naøo phuû lên beà maët cuûa banh khi thi ñaáu.

3. Baát cöù luùc naøo VÑV bò phaùt hieän söû duïng banh khoâng hôïp leä cho duø laø tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc BTC xaùc nhaän laø hôïp leä cuõng seõ bò truaát quyeàn thi ñaáu khoûi giaûi vaø bò töôùc boû caùc

thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc. BTC seõ coù bieän phaùp kyû luaät thích ñaùng neáu thaáy raèng vieäc söû duïng banh khoâng hôïp leä laø vieäc laøm coù chuû yù vaø mang tính gian laän cuûa VÑV. VÑV ñoù cuõng coù theå bò yeâu caàu trao traû laïi ngay cho BTC giaûi baát kyø giaûi thöôûng naøo ñaõ ñöôïc trao.

Ñieàu 6. Theå thöùc thi ñaáu ngang ñieåm:

        1.Neáu xaûy ra tröôøng hôïp ngang ñieåm cho caùc vò trí cuoái cuûa caùc theå loaïi voøng loaïi hoaëc ôû caùc vò trí nhaát, nhì, ba thì 1 vaùn ñaáu döùt ñieåm seõ ñöôïc toå chöùc ñeå phaân ñònh thöù haïng.

        2. Neáu sau game döùt ñieåm vaãn chöa phaân ñònh ñöôïc thöù haïng thì caùc VÑV seõ thi ñaáu laïi 2 khung thöù 9 vaø thöù 10 cho ñeán khi phaân ñöôïc thaéng thua.

Ñieàu 7. Gian laän:

1. Baát cöù VÑV naøo bò phaùt hieän gian laän ñieåm soá, hoaëc baát kyø gian laän naøo khaùc seõ bò truaát quyeàn thi ñaáu khoûi giaûi ngay laäp töùc vaø tuøy theo möùc ñoä vi phaïm BTC seõ coù hình thöùc kyû luaät thích ñaùng.

2. VÑV ñoù cuõng coù theå bò yeâu caàu trao traû laïi ngay cho BTC giaûi baát kyø giaûi thöôûng naøo ñaõ ñöôïc trao.

3. Trong tröôøng hôïp nghi vaán caùc VÑV seõ ñöôïc nhaéc nhôû ñeå tham khaûo vôùi BTC veà caùc vaán ñeà coù lieân quan.

Ñieàu 8. Phaïm loãi vaïch giôùi haïn (foul line):

1. Ñònh nghóa: Loãi vaïch giôùi haïn xaûy ra khi VÑV ñaïp leân hoaëc vöôït qua vaïch giôùi haïn vaø chaïm vaøo baát kyø phaàn naøo cuûa lane, hoaëc trang thieát bò trong luùc neùm banh hoaëc sau khi neùm banh xong.

2. Coá tình phaïm loãi :Khi VÑV bò phaùt hieän coá tình phaïm loãi vaïch giôùi haïn laàn ñaàu thì ñieåm soá cuûa boä ki ñoù sau khi neùm seõ laø 0. Neáu phaïm loãi laàn thöù 2 seõ bò loaïi khoûi giaûi.

3. Ñeøn baùo loãi baùo tín hieäu loãi nhöng khoâng phaïm loãi : VÑV phaûi giöõ nguyeân vò trí vaø baùo cho troïng taøi hoaëc BTC giaûi xaùc nhaän vaø loãi ñoù seõ khoâng ñöôïc coâng nhaän.

4. Phaïm loãi nhöng ñeøn baùo loãi khoâng baùo: vaãn bò coi laø phaïm loãi neáu bò phaùt hieän bôûi ñoái phöông, troïng taøi hoaëc BTC giaûi vaø ñieåm soá seõ ñöôïc söûa laø “F”. ( vieát taét cuûa Foul)

Ñieàu 9. Trang phuïc thi ñaáu cuûa vaän ñoäng vieân:

1. VÑV phaûi maëc aùo do BTC cung caáp (nếu có), Nam VÑV maëc quaàn daøi, Nöõ VÑV coù theå maëc quaàn sooïc.

2. Yeâu caàu caùc VÑV aên maëc lòch söï khi thi ñaáu.

Ñieàu 10. Thi ñaáu chaäm:

1. VÑV ñang saün saøng böôùc leân saøn ñaáu phaûi theo caùc quy ñònh sau :

a. Ñöôïc quyeàn vöôït qua caùc VÑV thi ñaáu beân tay traùi cuûa mình.

b. Khoâng ñöôïc quyeàn vöôït qua caùc VÑV ñang chuaån bò thi ñaáu beân tay phaûi cuûa mình

c. Khoâng ñöôïc chaäm treã thi ñaáu khi vò trí lane keá beân ôû hai phía traùi vaø phaûi ñeàu troáng.

d. Bò coi laø phaïm loãi neáu thi ñaáu chaäm 4 khung so vôùi ñoái phöông.

2. Vi phaïm:

a. Vi phaïm laàn 1 : NHAÉC NHÔÛ , khoâng phaït.

b. Vi phaïm laàn 2 : phaït CAÛNH CAÙO. c. Vi phaïm laàn 3 : XÖÛ LYÙ KYÛ LUAÄT, seõ bò phaït ñieåm 0 vaøo ñieåm soá cuûa khung keá tieáp .

Ñieàu 11. Khieáu naïi:

1. Moïi khaùng nghò, khieáu naïi phaûi ñöôïc theo qui ñònh cuûa ñieàu leä giaûi.

2. Veà ñieåm : Khieáu naïi phaûi baùo leân BTC giaûi ngay luùc phaùt sinh söï coá.

3. Veà phaïm loãi: Phaûi baùo ngay cho troïng taøi hoaëc BTC giaûi tröôùc khi traùi banh keá tieáp ñöôïc neùm. Khoâng giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp sau khi ñaõ neùm traùi banh thöù hai.

Ñieàu 12. Ñaëc bieät löu yù:

1. Yeâu caàu caùc VÑV khoâng söû duïng thöùc uoáng coù coàn vaø huùt thuoác trong khi thi ñaáu.

2. Caùc VÑV neân di chuyeån giôùi haïn trong lane thi ñaáu cuûa mình cuõng nhö toân troïng caùc VÑV khaùc khi thi ñaáu.